Jaarverslag

Verslag 2021 Raad van Commissarissen Certitudo Investment Beheer B.V.

De samenstelling van de Raad van Commissarissen (RvC) van Certitudo Investment Beheer B.V. (CIB) bleef ook gedurende het eerste volledige jaar van het bestaan van deze RvC, ongewijzigd. De leden zijn voor hun benoeming getoetst en goedgekeurd voor dit doel door de AFM, zijnde een verplichting gerelateerd aan het verwerven van de AFM vergunning van CIB op 10 december 2020 

Gedurende 2021 heeft de RvC viermaal een reguliere vergadering gehad. Tijdens deze sessies heeft de RvC, zowel vanuit haar algemeen toezichthoudende rol als in het kader van de vergunningsvoorwaarden, onder meer gesproken over de governance structuur, inclusief de daarbij behorende reglementen, kennis genomen van de verschillende periodieke rapportages, de opzet van de verschillende fondsen en zaken als de gevolgen van de Corona-pandemie, financieringen en daarbij behorende zaken als rentebeleid aan de orde gesteld en besproken met de Directie.

De nadruk lag daarbij op het volledig maken en actueel houden van de reglementen, het beleid en procedures, alsmede als CIB organisatie ook als zodanig en daarbinnen daadwerkelijk opereren. De ervaringen daarmee waren positief met verbeteringen mogelijk, wenselijk en inmiddels ingeregeld in relatie tot de tijdige beschikbaarheid van de jaarrekeningen van CIB zelf en de thans 12 Beleggingsinstellingen.  

Twee bestaande Fondsen, namelijk WC de Terp en FGR Bossche Iconen, werden geconverteerd naar CIB  Beleggingsinstellingen. Dit was weliswaar vanaf de start van deze Fondsen met alle partijen reeds overeengekomen en zulks in afwachting van de AFM vergunning, maar het conversie proces zelf, de daaruit voortvloeiende rol voor CIB daarbij en wijzigingen in de financiële positie van de Fondsen sinds het begin daarvan, veroorzaakten dat de RvC dit in het kader van de zorgvuldigheid en volledige transparantie heeft benaderd als nieuwe Beleggingsinstellingen voor CIB.

Een separate vergadering van de RvC in juni 2021 was gewijd aan het bespreken van de jaarrekening 2020 van CIB, met de externe accountant WVDB aanwezig. Met uitzondering van de eerder vermelde verbeteringen wat betreft de beschikbaarheid, waren er geen bijzonderheden.

De individuele leden van de RvC hebben ieder een aantal van de Algemene Vergadering van Vennoten van de Beleggingsinstellingen bijgewoond waarin verantwoording werd afgelegd over het voorgaande boekjaar en de verwachtingen voor de toekomst zijn besproken. Dit was een zeer positieve ervaring, zowel om de CIB organisatie in actie te zien, als het perspectief en de positionering van de investeerders uit de eerste hand mee te krijgen. De bevindingen zijn uitgebreid gedeeld en besproken.      

Tenslotte zijn in november 2021 door de voorzitter van de RvC evaluatiegesprekken gevoerd met de individuele leden van Directie CIB en heeft in december 2021 de RvC met input van de leden van de Directie van CIB en de secretaris een Risk Self Assessment doorlopen. Deze exercities zijn uitgebreid gedocumenteerd en besproken in de RvC, waarbij de volledige vertrouwelijkheid hiervan via de uitvoeringsprocessen is gegarandeerd.

De heer D. de Buck heeft medio 2021 kenbaar gemaakt dat hij zijn functie als commissaris neerlegt op het moment dat er een nieuwe commissaris is aangesteld. Reden hiervoor was het accepteren van een voltijdse functie elders. In het derde kwartaal van 2021 is de werving voor een nieuwe commissaris gestart. Op 31 januari 2022 is, nadat op 11 januari 2022 goedkeuring van AFM is ontvangen, de heer W.F.C. Cramer benoemd als commissaris.

De heer Cramer beschikt over jarenlange bestuurlijke ervaring bij nationale en internationale ondernemingen zowel in binnen- en buitenland. Daarnaast  heeft de heer Cramer ruime ervaring als toezichthouder onder meer bij financiële instellingen. Met name in zijn rol als voorzitter van een aantal Raden van Commissarissen heeft de heer Cramer ruime ervaring op het gebied HR-issues. Naast Human Resources heeft de heer Cramer de aandachtsgebieden Beleggingsadministratie, Compliance en Beleggen in zijn portefeuille. 

De RvC is van mening dat de feedback en adviezen die zij heeft gegeven op bestaande processen dan wel op de samenstelling van de rapportages adequaat is opgepakt door CIB. Ook buiten de vergadering heeft de Directie CIB een beroep gedaan op de professionele achtergrond en adviserende rol van de RvC. Al met al geven de ervaringen en de samenwerking zoals die in 2021 verder vorm heeft gekregen voldoende comfort aan de RvC om de toekomst met vertrouwen tegemoet te zien.

Terug naar Certitudo Investment Beheer

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Contact met Certitudo Capital