Verklaring SFDR

Integratie van duurzaamheidsrisico’s in beleggingsbeslisprocedures
Certitudo Investment Beheer erkent dat gebeurtenissen of omstandigheden op ecologisch, sociaal of governancegebied, indien ze zich voordoen, een werkelijk of mogelijk wezenlijk negatief effect op de waarde van de belegging kunnen veroorzaken. Daarom houdt Certitudo Investment Beheer rekening met deze duurzaamheidsrisico’s bij het evalueren van investeringsmogelijkheden voor onroerend goed en het beheer daarvan. Duurzaamheidsrisico’s maken daarmee onderdeel uit van het selectie- en due diligence beleid van Certitudo Investment Beheer, alsmede van het risicobeheerbeleid.

Integratie van duurzaamheidsrisico’s in het beloningsbeleid
Certitudo Investment Beheer heeft een beloningsbeleid vastgesteld waarin is opgenomen dat zowel financiële als niet-financiële prestatiecriteria meewegen bij het toekennen van beloning aan individuele medewerkers. De prestatiecriteria voor individuele medewerkers worden gebruikt om de prestaties in het algemeen te beoordelen en om te bepalen of een medewerker mogelijk recht heeft op variabele beloning in overeenstemming met het beloningsbeleid. De wijze waarop duurzaamheidsrisico’s worden toegepast zoals voorgeschreven om het selectie- en due diligence beleid van Certitudo Investment Beheer, alsmede van het risicobeheerbeleid, voor zover van toepassing voor de functie van de betreffende medewerker, zal van invloed zijn op de vaststelling of aan de bovengenoemde prestatiecriteria is voldaan.

Geen Principal Adverse Sustainability Impacts Statement
Certitudo Investment Beheer promoot met haar beheerportefeuilles geen ecologische en/of sociale kenmerken (“lichtgroene beleggingen” zoals bedoeld in artikel 8 SFDR) en is ook niet expliciet gericht op het opnemen van duurzame beleggingen (“donkergroene beleggingen” zoals bedoeld in artikel 9 SFDR).
Op het gebied van duurzaamheid volstaat Certitudo Investment Beheer met het beoordelen van de impact van duurzaamheidsrisico’s op de door haar beheerde beleggingsportefeuilles op de manier zoals beschreven onder “Integratie van duurzaamheidsrisico’s in beleggingsbeslisprocedures”.Certitudo Investment Beheer houdt dus niet gericht rekening met wat de effecten van beleggingsbeslissingen (zouden) kunnen zijn op ecologische, sociale en werkgelegenheidszaken, eerbiediging van de mensenrechten, en bestrijding van corruptie en omkoping (de zogenaamde “duurzaamheidsfactoren” zoals bedoeld in artikel 4 lid 1 a SFDR) en stelt daarom niet jaarlijks een zogenaamde “principal adverse sustainability impacts statement” (hierna: “impactverklaring”) op. Dit om de volgende redenen:

  • De investeerders in fondsen van Certitudo Investment Beheer hebben als doelstelling vermogensbehoud of vermogensgroei. Onderdeel van het beleggingsbeleid van Certitudo Investment Beheer is om duurzaamheidsrisico’s zoveel mogelijk te vermijden of te beheersen. Dat is iets anders dan het uit idealistische overwegingen vermijden van (mogelijk) ongunstige effecten van beleggingsbeslissingen op duurzaamheidsfactoren en of het actief bevorderen van (beter) duurzaam gedrag van bedrijven waarin belegd kan worden.
  • Als Certitudo Investment Beheer zou besluiten om wel een impactverklaring te verstrekken, dan zou bij het opstellen daarvan rekening gehouden moeten worden met tal van gedetailleerde voorschriften, waarvan een groot deel niet relevant is voor de beleggingsportefeuilles die Certitudo Investment Beheer beheert.
  • De benodigde informatie om een impactverklaring op te stellen is niet beschikbaar binnen Certitudo Investment Beheer en er zouden dus maatregelen genomen moeten worden om een dergelijke verklaring te kunnen publiceren. De eventuele toegevoegde waarde voor de (potentiële) investeerders in door Certitudo Investment Beheer beheerde fondsen van het afgeven van een impactverklaring staat in geen verhouding tot de kosten, hoeveelheid tijd en aandacht die met het opstellen en bijhouden van die verklaring gemoeid zullen zijn.

Een heroverweging van het voorgaande kan onder verschillende omstandigheden aan de orde komen, bijvoorbeeld wanneer het beleggingsbeleid van Certitudo Investment Beheer wordt aangepast, het opstellen van een impactverklaring aanmerkelijk minder bezwaarlijk wordt dan nu het geval is, of indien blijkt dat het merendeel van de investeerders behoefte heeft aan een impactverklaring.

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Contact met Certitudo Capital